ثروت زایی

وبلاگی برای افزایش ثروت و درآمد شما

ویژگی مدیران بهره ور
ساعت ۸:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٧/۳٠   کلمات کلیدی: بهره وری ،مدیر ،مدیریت

فرهنگ سازمانی ؛ فرهنگ ملی و فرهنگ جهانی را به خوبی می‌شناسد و برای رسیدن به توسعه فرهنگی با دانایی عمل می‌کند  به تمام زوایای کار و محیط پیرامون خود نگاه سیستمی و شبکه‌ای دارد
 به نیازهای انسانی کارکنان توجه دارد و به ارزش های والای انسانی ارج می‌نهد
 کارکنان را به کاربرد طیف‌های گوناگون دانش ( خرد ؛ معرفت تشویق می‌کند
 به هم افزایی ( سینرژی ) در فکر و عمل ؛ اعتقاد قلبی دارد
 زمینه‌های اصلاح نگرش‌هامهارتهاو افزایش دانش خود و کارکنانش را فراهم می‌آورد
 صلاحیت‌های حرفه‌ای و فنی دارد ( در خصوص حرفه خود ؛شانه به شانه آخرین فنون حرکت می‌کند
 در پی اصلاحات است و می‌داند اصلاحات را از کجا آغاز و در کجا متوقف کند
 مستمراً در پی شکوفایی استعدادهای خود و کارکنانش است
 برای روشن ماندن موتور سازمانش ؛ همواره خود انگیخته و پرانگیزه عمل می‌کند و کارکنان را انگیزه مند می‌سازد
پیش قدم ؛ خود آغاز گر ؛ خود پیش برنده ؛ خود ناظر و خود ارزشیاب است و دیگران را نیز به این امر دعوت می‌کند
 رویارویی با مشکلات را دوست دارد و می‌خواهد قابلیت‌های خود و کارکنانش را در این زمینه‌ها بیازماید
 هدف گرا ؛ فرایند گرا ؛ پیشرفت گرا و توفیق گراست
 چشم انداز مشارکتی دارد و افکارش را با کارکنان در میان می‌گذارد و از اندیشه‌های خوب آنان برای ارتقاء سازمان بهره می‌جوید
 موازنه‌های معقولی بین استعدادها و انتظارات ؛ قابلیت‌ها ؛ امکانات و ....... برقرار می‌کند
 مدیریت اختلاف را به معنای واقعی می‌شناسد و برای مشاجرات از طریق مذاکره و تعامل عمل می‌کند
 کارها را به نحو اثر بخش واگذار می‌کند ( وظایف و مسئولیت‌ها و اختیارات مناسب را به طور صحیحی ؛ منطقی و به روشنی تعریف می‌کند
 برای رفع ؛ تنگناها ؛ محدودیت‌ها ؛ خلاءها و نارسایی‌ها ؛ بی‌وقفه می‌کوشد و فرصت‌ها و تهدیدها را به خوبی می‌شناسد
 تدابیر پیشگرانه و تصحیح کننده را به خوبی تنظیم و اعمال می‌کند
 پیوسته بر پیشرفت کارطراحی؛ برنامه های عملیاتی ؛ بودجه‌ها و هزینه‌ها نظارت دارد و به هدایت مستمر ؛‌ نظارت مستمر وارزشیابی مستمر کلیه امور می‌پردازد
 نوآوری و خلاقیت را در تمام سطوح کارکنان تشخیص می‌دهد و زمینه‌های پرورش و گسترش این خلاقیت‌ها را فراهم می‌آورد
 بحران‌ها را می‌شناسد و در اوقات بحرانی ؛ با شاخص‌ها و پیچیدگی‌های معلوم و نامعلوم ؛ با قاطعیت و مهارت برخورد می‌کند
 دربرنامه‌ریزی‌های راهبردی سازمان ؛ کارگروهی و بازخورد گرفتن از بدنه را یک اصل می‌داند
 به فن آوری ارتباطات ( ICT ) و توسعه معقول و متناسب آن در سازمان معتقد است