ثروت زایی

وبلاگی برای افزایش ثروت و درآمد شما

رهبران جهان چگونه به قدرت رسیده اند؟
ساعت ۸:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱٥   کلمات کلیدی: رهبری ،کاریزما ،قدرت مدیریتی

رسول ندایی

http://www.nedaei139.blogfa.com

 

 حس کنجکاوی ،میل به پیشرفت،غرور،برتری طلبی،ثروت
اندوزی، داشتن اعتباراجتماعی وجهانی،زیاده خواهی...ازخصوصیات انسانهای پویا
وموفقیت طلب است

کسانیکه می خواهند درتاریخ چهره شان  ماندگار
باشد،درجهان بشریت تحولی عظیم بوجودآورند،عشق به مرام ومسیرحرکت نیروی مقاومت آنها
را چندبرابرمی کند واین امرتحملشان بیشترمی کند.فقط هدف را می بینند وبس

بامطالعه درزندگینامه رهبران جهان(اقتصادی،علمی،سیاسی...)وانسانهای
موفق دررشته های گوناگون به عوامل ورموزموفقیت آنها پی برده وخلاصه نتایج این
بررسیها را درزیرملاحظه می نمایید  مشارکت
درفعالیتهای گروهی(مراکزآموزشی، اجتماعات مردمی،حزبی،انجمن ها،...)  باشرکت درفعالیتهای گروهی مثل انجمن ها
واجتماعات آموزشی، مردمی، سیاسی ...ضمن اینکه تجربه کسب کرده اند ازافکارومشکلات
گروهها وازرفتارهای اجتماعی ونقش واهمیت مباحثات وفعالیتهای آنان بهره جسته اند
تاچراغ راه آنیده واهدافشان باشد 

 اهل مطالعه واندیشه
درمسائل مختلف اجتماعی،تاریخی،اقتصادی،سیاسی،...: رهبران وافرد موفق همواره
دراندیشه ومطالعه وکسب اطلاعات ومهارت بوده اندوبه این صفت خودرا عادت داده اند
جزئی ازشخصیت ثانوی خود قرارداده اند وهمین آنها را موفق کرده است 

 هوش وتوان تحلیل
ودرک شرایط محیطی : هوش عامل مهمی درپیشرفت وموفقیت آنها بوده است،زیرا آنها را
قادرمی سازد سریعتر ازدیگران درحل مسئله اقدام کند،واطلاعات بیشتری درحافظه
نگهدارند، 

توان رهبری : این قدرت باگذشت زمان حاصل می شود واکتسابی
است،ازروابط اجتماعی قوی موثرتری برخوردارند،بدین طریق دراجتماع جای پایی برای
خودشان بازمی کنند.درشرایط مختلف تصمیم مناسب باآن اوضاع می گیرند 

 حمایت کشورهای
قدرتمند : برخی ازرهبران سیاسی جهان باپشتیبانی ابرقدرتهای جهان زمام اموررا بدست
گرفته اند ودرواقع دست نشانده آنها بوده اند

 اراده قوی وداشتن
پشتکارخستگی ناپذیر،همت واندیشه بزرگ : همت واندیشه بزرگ ازخصوصیات بارزوبرجسته
رهبران جهان بوده است

 تحمل سختی ها :
کسی  که ازگرسنگی ،زندان ،اسارت، حوادث وشکنجه ...درراه رسیدن به هدف ومرامش
نترسد موفق می شود،رهبران باید دل شیرداشته باشند، 

 قدرت بیان واخلاق
حسنه 

 خدمتگذارمردم
وجامعه بودن 

 صبروشکیبایی 

 داشتن هدف
وتمرکزبرآن 

 خودسازی 

 بی تفاوت نبودن به
مسائل محیط پیرامون خود 

 بهره گیری ازفرصت 

 تحمل  محرومیت 

 توان مالی 

 علاقه وانگیزه قوی 

 جرأت وجسارت 

 حمایت ابرقدرتها 

 زوروستمگری،تروروتهدید