ثروت زایی

وبلاگی برای افزایش ثروت و درآمد شما

ویژگی مدیران بهره ور
ساعت ٧:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱٦   کلمات کلیدی: مدیر ،بهره وری

سایت کارآفرینی www.karafarini.ir 
آیا شما مدیر کارآمد و بهره وری هستید؟ آیا می دانید مدیران
بهره ور چه ویژگی هایی دارند؟ در مقاله حاضر به 25 ویژگی مدیران بهره ور که در پی
می آید توجه کنید و هر کدام از این ویژگی ها که در شما وجود دارد علامت بزنید این
ویژگی ها چنین اند؟ 


1- فرهنگ سازمانی،فرهنگ ملی و فرهنگ جهانی را به خوبی می شناسد و برای رسیدن
به توسعه فرهنگی با دانایی عمل می کند. 


2- به تمام زوایای کار و محیط پیرامون خود نگاه سیستمی و شبکه ای دارد. 


3- به نیازهای انسانی کارکنان توجه دارد و به ارزش های والای انسانی ارج می
نهد. 


4- کارکنان را به کاربرد گوناگون دانش تشویق می کند. 


5- به هم افزایی در فکر و عمل اعتقاد قلبی دارد. 


6- زمینه های اصلاح نگرش ها، مهارت ها و افزایش دانش خود و کارکنانش را فراهم می
آورد. 


7- صلاحیت های حرفه ای و فنی دارد (در خصوص حرفه خود،شانه به شانه آخرین فنون حرکت
می کند.)


8- در پی اصلاحات است و می داند اصلاحات را از کجا آغاز و در کجا متوقف کند. 


9- همواره در پی شکوفایی استعدادهای خود و کارکنانش است. 


10- برای روشن ماندن موتور سازمانش همواره خود انگیخته و پرانگیزه عمل می کند و
کارکنان را انگیزه مند می سازد. 


11- پیش قدم و خود آغازگر، خود پیش برنده، خود ناظر و خود ارزشیاب است و دیگران را
نیز به این امر دعوت می کند. 


12- رویارویی با مشکلات را دوست دارد و می خواهد قابلیت های خود و کارکنانش را در
این زمینه ها بیازماید.


13- هدف گرا، فرآیندگرا، پیشرفت گرا و توفیق گراست. 


14- چشم انداز مشارکتی دارد و افکارش را با کارکنان در میان می گذارد و از اندیشه
های خوب آنان برای ارتقای سازمان بهره می جوید. 


15- موازنه های معقولی بین استعدادها و انتظارات،قابلیت ها و امکانات و... برقرار
می کند.


16- مدیریت اختلاف را به معنای واقعی می شناسد و برای مشاجرات از طریق مذاکره و
تعامل عمل می کند. 


17- کارها را به نحو اثر بخش واگذار می کند (وظایف و مسوولیت ها و اختیارات مناسب
را به طور صحیح، منطقی و به روشنی تعریف می کند.) 


18- برای رفع تنگناها و محدودیت ها، خلاءها و نارسایی ها بی وقفه می کوشد و فرصت
ها و تهدیدها را به خوبی می شناسد. 19- تدابیر پیشگیرانه و تصحیح کننده را به خوبی تنظیم و اعمال می کند. 20- پیوسته بر پیشرفت کار طراحی، برنامه های عملیاتی، بودجه ها و هزینه ها نظارت
دارد و به هدایت ، نظارت و ارزشیابی مستمر کلیه امور می پردازد. 


21- نوآوری و خلاقیت را در تمام سطوح کارکنان تشخیص می دهد و زمینه های پرورش و
گسترش این خلاقیت ها را فراهم می آورد. 


22- بحران ها را می شناسد و در اوقات بحرانی با شاخص ها و پیچیدگی های معلوم و
نامعلوم با قاطعیت و مهارت برخورد می کند. 


23- در برنامه ریزی های راهبردی سازمان، کار گروهی و بازخورد گرفتن از بدنه را یک
اصل می داند. 


24- به فناوری ارتباطات و توسعه معقول و متناسب آن در سازمان معتقد است.